Gebruiksvoorwaarden

ROOTSMS levert de Dienst (zoals hieronder gedefinieerd) aan jou onder de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst ("Voorwaarden" of "Overeenkomst"). Lees deze Overeenkomst volledig en zorgvuldig door voordat u de Dienst gebruikt.

Deze Overeenkomst is tussen jou (iemand die de Service wenst te gebruiken) en ons (ROOTSMS opgericht en geregistreerd in Engeland en Wales).

Door u op enigerlei wijze te registreren en/of gebruik te maken van de Service, gaat u ermee akkoord dat u deze Overeenkomst en alle andere operationele regels, beleidsregels en procedures waarnaar hierin wordt verwezen, die elk door deze verwijzing hierin zijn opgenomen en die elk van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt zoals hieronder uiteengezet, hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd, met uitsluiting van alle andere voorwaarden en bepalingen.

Als u namens een organisatie accepteert, verklaart en garandeert u dat u daartoe bevoegd bent.

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, de voorwaarden van deze overeenkomst van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wij zullen eventuele wijzigingen echter aankondigen via het Klantenportaal. Uw voortgezette gebruik van de Service na dergelijke wijzigingen houdt in dat u akkoord gaat met de wijzigingen.

Als u de voorwaarden van deze overeenkomst niet begrijpt en er niet onvoorwaardelijk mee akkoord gaat, GEBRUIK de service dan NIET.

 1. Interpretatie1.1 De definities en interpretatieregels in deze clausule zijn van toepassing op deze Overeenkomst.Actieve Gebruikers: Accounts die gebruik hebben gemaakt van de Service in de 3 maanden voorafgaand aan een specifieke Actiedatum.

  Geautoriseerde Gebruikers: werknemers, agenten en onafhankelijke onderaannemers die door u gemachtigd zijn om de Service te gebruiken.

  Werkdag: een dag, met uitzondering van een zaterdag, zondag of officiële feestdag in Engeland, waarop de meeste banken in Londen geopend zijn.

  Klantenportaal: het gedeelte van de website waar u uw account beheert.

  Vertrouwelijke informatie: informatie die als vertrouwelijk wordt beschouwd in overeenstemming met artikel 9.

  Klantgegevens: informatie met betrekking tot uw account die wij verzamelen, bewaren en/of gebruiken.

  Documentatie: de gebruikersinstructies die we beschikbaar stellen en die laten zien hoe de Service gebruikt moet worden.

  Kosten: de kosten die u ons moet betalen voor betaalde services.

  Inkomende SMS: tekstberichten die worden verzonden naar de virtuele nummers die we leveren.

  Normale openingstijden: 9.00 tot 18.00 uur plaatselijke tijd Verenigd Koninkrijk, 365 dagen per jaar.

  Uitgaande SMS: tekstberichten die via ons naar mobiele apparaten worden verzonden.

  Betaalde service: delen van de service zijn nu of in de toekomst betalend.

  Betalingsverwerker: derde partij die door ons is aangesteld om betalingen te verwerken.

  Servicetegoed: het saldo dat aan je account is toegewezen en waarvan we de kosten aftrekken.

  Service: al onze platforms, programma's, functies, rapporten, instructies, voorbeeldcode, helpbestanden, technische documentatie, portals, technische ondersteuning, add-ons, upgrades, updates, SDK's, API's of software die via www.ROOTSMS.com of andere subdomeinen *.ROOTSMS.com wordt geleverd.

  Beleid voor ondersteunende diensten: ons beleid voor het bieden van ondersteuning met betrekking tot de service.

  Virtueel nummer: een telefoonnummer zonder direct bijbehorende telefoonlijn dat inkomende berichten doorstuurt naar ons platform.

  1.2 De titels van de clausules, het schema en de paragrafen zijn niet van invloed op de interpretatie van deze Overeenkomst.

  1.3 Een persoon omvat een individu, een rechtspersoon of een lichaam zonder rechtspersoonlijkheid (al dan niet met afzonderlijke rechtspersoonlijkheid) en zijn wettelijke en persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers of toegestane rechtverkrijgenden.

  1.4 Een verwijzing naar een bedrijf omvat elke onderneming, firma of andere juridische entiteit, ongeacht haar rechtsvorm.

  1.5 Tenzij uit de context anders blijkt, hebben woorden in het enkelvoud tevens betrekking op het meervoud en vice versa.

  1.6 Tenzij uit de context anders blijkt, omvat een verwijzing naar een geslacht een verwijzing naar alle geslachten.

  1.7 Een verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling is een verwijzing naar die wet of wettelijke bepaling zoals van kracht op de datum waarop u zich inschrijft voor de Service en omvat alle ondergeschikte wetgeving die onder die wet of wettelijke bepaling is gemaakt.

  1.8 Verwijzingen naar clausules, bijlagen en paragrafen zijn verwijzingen naar clausules, bijlagen en paragrafen van deze Overeenkomst.
  2. Diensten

 

2.1 Wij zullen de Dienst aan u verlenen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

 

(a) Met betrekking tot uitgaande SMS is de Service beperkt tot het doorgeven van uw tekstberichten aan onze API voor aflevering aan mobiele gebruikers en het vervolgens aan u verstrekken van alle metadata die de API aan ons retourneert met betrekking tot die berichten.

 

(b) Met betrekking tot inkomende SMS is de Service beperkt tot het aan u beschikbaar stellen van tekstberichten die door mobiele gebruikers naar virtuele nummers zijn verzonden, zoals geleverd door API KEY.

 

2.2 Wij zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om de Service 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar te stellen, met uitzondering van gepland onderhoud dat wordt uitgevoerd tussen 21:00 en 05:00 uur Londense tijd en ongepland onderhoud (mits wij redelijke inspanningen hebben geleverd om dit te voorkomen).

 

2.3 Wij zullen u zonder extra kosten voorzien van onze standaard klantenservicediensten in overeenstemming met ons standaard ondersteuningsbeleid. U kunt uitgebreide ondersteuningsservices afzonderlijk aanschaffen.

 

2.4 We kunnen de service op elk moment en om elke reden wijzigen, inclusief het stopzetten van verschillende functies.

 1. Klantgegevens

 

3.1 U bezit alle rechten, aanspraken en belangen in alle Klantgegevens en bent als enige verantwoordelijk voor de wettigheid, betrouwbaarheid, integriteit, nauwkeurigheid en kwaliteit ervan.

 

3.2 Als Klantgegevens verloren gaan of beschadigd raken, is uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid dat wij commercieel redelijke inspanningen verrichten om de Klantgegevens te herstellen vanaf de laatste back-up van die Klantgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, vernietiging, wijziging of openbaarmaking van Klantgegevens veroorzaakt door een derde partij.

 

3.3 Wij houden ons aan ons interne privacybeleid zoals weergegeven in onze privacyverklaring.

 

3.4 Indien van toepassing, moet u ervoor zorgen dat u het recht hebt om Klantgegevens aan ons over te dragen, zodat wij deze rechtmatig namens u kunnen gebruiken, verwerken en overdragen in overeenstemming met deze Overeenkomst.

 

3.5 Indien van toepassing moet u ervoor zorgen dat relevante derde partijen zijn geïnformeerd en toestemming hebben gegeven voor dergelijk gebruik, verwerking en overdracht zoals vereist door alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

3.6 Wij zullen Klantgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst en alle wettelijke instructies die redelijkerwijs van tijd tot tijd door u worden gegeven.

 

3.7 Elke partij neemt passende technische en organisatorische maatregelen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van klantgegevens of tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging ervan.

 1. Externe leveranciers

 

4.1 Wij geven geen verklaringen, garanties of toezeggingen en zijn op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht met betrekking tot de inhoud of het gebruik van, of correspondentie met, een derde partij service providers, of een transactie die is aangegaan en een contract dat is aangegaan door u met een dergelijke derde partij.

 

4.2 Elk contract dat wordt aangegaan en elke transactie die wordt uitgevoerd via een website van een derde partij is tussen u en de betreffende derde partij en niet tussen ons.

 

4.3 Wij raden u aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de website van derden te raadplegen voordat u de betreffende website van derden gebruikt.

 

4.4 Wij keuren websites van derden of de inhoud van websites van derden niet goed en onderschrijven deze ook niet, zelfs niet als deze via de Service beschikbaar worden gesteld.

 

 1. Onze verplichtingen5.1 Wij verbinden ons ertoe dat de Service substantieel in overeenstemming met de Documentatie en met redelijke vakkundigheid en zorg zal functioneren. Dit is niet van toepassing voor zover niet-naleving wordt veroorzaakt door gebruik van de Service in strijd met onze instructies en ons beleid. Indien de Service niet voldoet aan de voornoemde verbintenis, zullen wij, op onze kosten, alle redelijke commerciële inspanningen leveren om een dergelijke non-conformiteit onmiddellijk te corrigeren, of u een alternatieve manier bieden om de gewenste prestaties te bereiken. Een dergelijke correctie of vervanging is uw enige en exclusieve rechtsmiddel voor een schending van onze overeenkomst in deze clausule.

Niettegenstaande het voorgaande, wij:

(a) garandeert niet dat uw gebruik van de Service ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; of dat de Service aan uw vereisten zal voldoen;

(b) wijzen alle uitdrukkelijke en impliciete garanties af met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, niet-inbreuk, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de Service in het algemeen en enige inhoud of diensten die daarin zijn opgenomen, en alle uitdrukkelijke en impliciete garanties dat de werking van de Service in het algemeen en enige inhoud of diensten die daarin zijn opgenomen ononderbroken of vrij van fouten zal zijn.

(c) zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen, mislukte leveringen of enig ander verlies of schade als gevolg van de overdracht van gegevens via communicatienetwerken en -faciliteiten, waaronder internet, en u erkent dat de service en documentatie onderhevig kunnen zijn aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van dergelijke communicatiefaciliteiten.

(d) is niet aansprakelijk voor enige onnauwkeurigheid, fout of weglating, of enig verlies, letsel of schade geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door enige storing, vertraging of onderbreking van de Service in het algemeen of enig aspect daarvan.

(e) de stroom van SMS-berichten controleren die door elke API KEY worden verzonden en de verzending blokkeren als we, volgens onze analyse, een onrechtmatige verzending detecteren. Een menselijk lid van ons team zal de enige beoordelaar van deze beslissing zijn.

(f) indirect zijn wij wettelijk verplicht om een contact aan een API KEY te koppelen, wij behouden ons daarom het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving een API KEY te blokkeren indien een contact niet aan de API KEY is gekoppeld.

 

 

 1. Uw verplichtingen

 

6.1 Behoudens de beperkingen die in deze Overeenkomst zijn uiteengezet, stemt u ermee in de Service uitsluitend te gebruiken voor uw interne bedrijfsvoering en behouden wij ons het recht voor, zonder aansprakelijkheid of afbreuk te doen aan onze andere rechten, om uw toegang uit te schakelen in geval van schending van deze Overeenkomst. De verleende rechten worden uitsluitend aan u verleend en worden niet geacht te zijn verleend aan enige dochteronderneming of houdstermaatschappij.

 

6.2 Je bent verantwoordelijk voor:

(a) Voldoen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, inclusief de voorwaarden van ons Beleid voor acceptabel gebruik.

 

(b) Alle activiteiten die plaatsvinden in verband met uw account, inclusief de nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van verzonden inhoud.

 

(c) Ga zorgvuldig om met uw accountgegevens (d.w.z. inlogwachtwoord, API-sleutels, etc.). Je dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als je reden hebt om aan te nemen dat er sprake is of waarschijnlijk zal zijn van onbevoegd of ongeoorloofd gebruik van je account.

 

(d) ons alle noodzakelijke medewerking verlenen in verband met deze Overeenkomst en alle noodzakelijke toegang verlenen tot informatie die wij nodig kunnen hebben om deze Overeenkomst af te dwingen.

 

(e) Voldoe aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot uw activiteiten onder deze Overeenkomst.

 

(f) Al uw verantwoordelijkheden tijdig en efficiënt nakomen. In het geval van vertraging bij het verlenen van dergelijke assistentie, kunnen we elk overeengekomen tijdschema of leveringsschema aanpassen zoals redelijkerwijs noodzakelijk is.

 

(g) Ervoor zorgen dat een Bevoegde Gebruiker de Dienst gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst en is verantwoordelijk voor elke schending van deze Overeenkomst door de Bevoegde Gebruiker.

 

(h) Het verkrijgen en behouden van alle licenties, toestemmingen en autorisaties die nodig zijn voor ons, onze onderaannemers en agenten om onze verplichtingen onder deze Overeenkomst uit te voeren.

 

(i) ervoor zorgen dat uw netwerk en systemen voldoen aan de relevante specificaties die wij van tijd tot tijd kunnen verstrekken.

 

(j) Het verkrijgen en onderhouden van netwerkverbindingen en telecommunicatieverbindingen van uw systemen naar onze datacenters en alle problemen, voorwaarden, vertragingen, mislukte leveringen en andere verliezen of schade die voortvloeien uit of verband houden met uw netwerkverbindingen of telecommunicatieverbindingen of die worden veroorzaakt door het internet.

(k) De dienst niet misbruiken of disproportioneel gebruiken; deze dienst moet gebruikt worden als een goede huisvader, binnen redelijke grenzen.

 

(l) Deze dienst niet gebruiken om SMS te versturen via onrechtmatige mailings of herhaalde acties naar hetzelfde nummer of naar verschillende nummers.

 

6.3 U zult alle redelijke inspanningen leveren om ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Service te voorkomen en, in het geval van een dergelijke ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik, zult u ons onmiddellijk op de hoogte stellen.

6.4 Je mag de limiet van één SMS per seconde niet overschrijden, als de limiet wordt overschreden dan zal je SMS niet worden verzonden. Als de limiet wordt overschreden, wordt als antwoord een fout geretourneerd in de API.

 1. Vergoedingen en betaling

 

(a) Wij leveren betaalde diensten in overeenstemming met de prijzen die op onze website staan vermeld of anderszins schriftelijk zijn overeengekomen.

 

(b) Betaalde services worden geleverd op basis van een onbeperkt abonnement of vooruitbetaling en u moet een abonnement of servicetegoed kopen voordat u het daadwerkelijk gebruikt, in de valuta die door ons wordt aangegeven, zonder recht op compensatie, inhoudingen of tegenvorderingen.

 

(c) Ongebruikt servicetegoed (minus bijbehorende transactiekosten) kan op verzoek binnen 14 dagen na aankoop worden gerestitueerd via de overeenkomstige betaalmethode waarmee het is gekocht.

 

(d) Ongebruikt servicetegoed op accounts die zich bezighouden met handelingen die verboden zijn volgens ons beleid voor acceptabel gebruik, wordt niet gerestitueerd.

 

(e) Ongebruikt servicetegoed vervalt 365 dagen na de aankoopdatum.

 

(f) We garanderen de aflevering van uitgaande SMS-berichten op voorwaarde dat het bestemmingsnummer/de handset (i) wordt ondersteund door ons netwerk (ii) niet wordt geblokkeerd door een netwerkoperator (iii) is ingeschakeld (iv) voldoende geheugen heeft (v) geen SMS-blokkering gebruikt en (vi) zich niet verwijdert van het thuisnetwerk. U kunt deze terugbetalingen binnen 72 uur aanvragen en wij zullen deze aan u verstrekken door middel van servicekredietnota's die op uw account worden toegepast. Om twijfel te voorkomen: uitgaande SMS-berichten worden in rekening gebracht op basis van verzending van het bericht en niet op basis van aflevering.

 

(g) Betalingen via Payment Processors zijn onderworpen aan hun voorwaarden, bepalingen en privacybeleid in aanvulling op het onze. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die zij maken.

 

(h) U kunt ervoor kiezen om de aankoop van servicetegoed te automatiseren wanneer uw saldo onder een door u gedefinieerde minimumdrempel komt. Als u deze functie gebruikt, geeft u toestemming om namens u aankopen te doen. Zorg ervoor dat uw factureringsgegevens up-to-date, volledig en nauwkeurig zijn, zodat dergelijke aankopen kunnen worden gedaan.

 

(i) Een gratis proefperiode of promotie die toegang geeft tot een betaalde dienst mag alleen worden gebruikt binnen de aangegeven periode.

 

(j) Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen van tijd tot tijd te wijzigen. We zullen u alleen een hoffelijkheidse-mail sturen als uit uw gebruik van de afgelopen 3 maanden blijkt dat dergelijke wijzigingen op u van toepassing zullen zijn. Als u de Service blijft gebruiken na een prijswijziging, stemt u ermee in het gewijzigde bedrag te betalen.

 

(k) Alle prijzen zijn exclusief belasting over de toegevoegde waarde of belasting inbegrepen volgens de webpagina, die we zullen toevoegen volgens de geldende tarieven.

 1. Eigendomsrechten

 

8.1 U erkent en gaat ermee akkoord dat wij en/of onze licentiegevers alle intellectuele eigendomsrechten op de Service bezitten. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald, verleent deze Overeenkomst u geen rechten in, krachtens of uit hoofde van enig octrooi, auteursrecht, databankrecht, handelsgeheim, handelsnaam, handelsmerk (al dan niet gedeponeerd), of enig ander recht of licentie in of op de Dienst.

 

8.2 Wij bevestigen dat wij alle rechten hebben met betrekking tot de Service die nodig zijn om alle rechten te verlenen die wij beweren te verlenen krachtens en in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

 1. Vertrouwelijkheid

 

9.1 Elke Partij kan toegang hebben tot de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij om haar verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen. Vertrouwelijke informatie van een partij wordt niet geacht informatie te omvatten die:

 

 1. (a) publiekelijk bekend is of bekend wordt anders dan door een handeling of nalatigheid van de ontvangende partij;

 

 1. b) voorafgaand aan de openbaarmaking in het rechtmatige bezit was van de andere partij;

 

(c) rechtmatig door een derde aan de ontvangende partij is bekendgemaakt zonder dat er sprake is van een openbaarmakingsbeperking; of

 

 1. (d) onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij, waarbij deze onafhankelijke ontwikkeling met schriftelijke bewijsstukken moet worden aangetoond.

 

9.2 Elke partij zal de vertrouwelijke informatie van de andere partij geheimhouden en zal de vertrouwelijke informatie van de andere partij niet aan derden ter beschikking stellen of de vertrouwelijke informatie van de andere partij gebruiken voor enig ander doel dan de uitvoering van deze Overeenkomst.

 

9.3 Elke partij neemt alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat Vertrouwelijke Informatie van de ander waartoe zij toegang heeft, niet openbaar wordt gemaakt of verspreid door haar werknemers of agenten in strijd met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

 

9.4 Een partij mag vertrouwelijke informatie openbaar maken voor zover deze vertrouwelijke informatie openbaar moet worden gemaakt op grond van de wet, door een overheidsinstantie of andere regelgevende instantie, of door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit.

 

9.5 Geen van beide partijen is aansprakelijk voor verlies, vernietiging, wijziging of openbaarmaking van vertrouwelijke informatie door derden.

 

9.6 U erkent dat de details van de Service en de resultaten van prestatietesten van de Service onze Vertrouwelijke Informatie vormen.

 

9.7 U verleent ons het recht om uw naam, logo en andere niet-vertrouwelijke informatie te gebruiken en weer te geven op onze website en ander promotiemateriaal. Dergelijk gebruik moet voldoen aan de toepasselijke gebruiksrichtlijnen.

 

9.8 De bovenstaande bepalingen van dit artikel blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst, ongeacht het gevolg daarvan.

 1. Compensatie

 

10.1 U zult ons (en onze gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers en onderaannemers) verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren van en tegen alle vorderingen, acties, procedures, verliezen, schade, uitgaven en kosten (inclusief, zonder beperking, redelijke juridische kosten en uitgaven) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Service, op voorwaarde dat:

 

(a) u zo snel mogelijk op de hoogte wordt gesteld van een dergelijke claim;

 

(b) wij u redelijke medewerking verlenen bij de verdediging en schikking van een dergelijke claim, op uw kosten;

 

(c) u de exclusieve bevoegdheid hebt om de claim te verdedigen of te schikken.

 

10.2 Wij zullen u, uw functionarissen, directeuren, werknemers, gelieerde ondernemingen en dienstverleners verdedigen tegen elke claim dat de Service inbreuk maakt op enig octrooi, auteursrecht, handelsmerk, databaserecht of recht op privacy in het Verenigd Koninkrijk en u vrijwaren voor elk bedrag dat tegen u wordt toegewezen. in de arbitrage of schikking van dergelijke claims, op voorwaarde dat:

 

(a) wij onmiddellijk in kennis worden gesteld van een dergelijke claim;

 

(b) u ons redelijke medewerking verleent bij de verdediging en schikking van een dergelijke claim, op onze kosten;

 

(c) wij de exclusieve bevoegdheid hebben om de claim te verdedigen of te schikken.

 

10.3 Bij de verdediging of schikking van een vordering kunnen wij u het recht verlenen de Service te blijven gebruiken, de Service te vervangen of aan te passen zodat deze niet inbreukmakend wordt of, indien dergelijke oplossingen redelijkerwijs niet beschikbaar zijn, deze Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 Werkdagen zonder verdere aansprakelijkheid of verplichting om u enige schadevergoeding of andere aanvullende kosten te betalen.

 

10.4 In geen geval zullen wij, onze werknemers, agenten of onderaannemers aansprakelijk zijn jegens u voor zover de vermeende inbreuk is gebaseerd op:

 

(a) een wijziging van de Dienst door een andere persoon dan wij; of

 

(b) uw gebruik van de Dienst op een wijze die in strijd is met de instructies die wij u hebben gegeven; of

 

(c) uw gebruik van de Dienst na kennisgeving van de vermeende of daadwerkelijke schending door ons of een bevoegde autoriteit; of

 

(d) uw gebruik van de Dienst op een wijze die in strijd is met de Leidraad Aanvaardbaar Gebruik;

 

10.5 De voorgaande clausules beschrijven uw enige en exclusieve rechten en rechtsmiddelen en onze verplichtingen en aansprakelijkheden (inclusief die van onze werknemers, agenten en onderaannemers) voor inbreuk op enig octrooi, auteursrecht, handelsmerk, databaserecht of recht op vertrouwelijkheid.

 

 1. 11. Aansprakelijkheidsbeperking11.1 Behalve zoals uitdrukkelijk en specifiek bepaald in deze Overeenkomst: (a) aanvaardt u de volledige verantwoordelijkheid voor alle resultaten verkregen door uw gebruik van de Service en voor alle conclusies getrokken uit dergelijk gebruik. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten of weglatingen in informatie, instructies of scripts die door u zijn verstrekt in verband met de Service, of voor enige actie die door ons op uw verzoek is ondernomen;

  (b) alle garanties, verklaringen, voorwaarden en andere voorwaarden van welke aard dan ook die door de wet of het gewoonterecht worden geïmpliceerd, zijn, voor zover toegestaan door het toepasselijk recht, uitgesloten van deze overeenkomst;

  (c) de Service aan u wordt geleverd "zoals deze is".

(d) wij zijn niet verantwoordelijk voor SMS-berichten die onvrijwillig zijn verzonden zonder of met de verzendtesten

(e) de ROOTSMS service wijst alle verantwoordelijkheid af voor SMS berichten verzonden via de API KEY van of buiten de *.rootsms.com website, de verzonden inhoud of het doel van de inhoud of de aard van de inhoud of enig ander element van de inhoud van het verzonden SMS bericht is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de contactpersoon gekoppeld aan de API KEY.

(f) indien er geen contactpersoon is gekoppeld aan een API KEY, zal de persoon die verantwoordelijk is voor de API key automatisch de basiscontactpersoon zijn die de algemene account heeft aangemaakt.

11.2 Niets in deze overeenkomst sluit onze aansprakelijkheid uit:

(a) voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; of

(b) wegens fraude of een bedrieglijke voorstelling van zaken.

11.3 Behoudens de artikelen 11.1 en 11.2:

(a) wij zijn niet aansprakelijk, hetzij op grond van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van een wettelijke plicht), contract, verkeerde voorstelling van zaken, restitutie of anderszins, voor enig verlies van winst, verlies van zaken, uitputting van goodwill en/of soortgelijke verliezen of verlies of corruptie van gegevens of informatie, of zuiver economisch verlies, of voor enig bijzonder, indirect of gevolgverlies, kosten, schade, lasten of uitgaven voortvloeiend uit deze overeenkomst;

(b) onze totale aansprakelijkheid in contract (inclusief met betrekking tot de vrijwaring in artikel 10.2), onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke plicht), verkeerde voorstelling van zaken, restitutie of anderszins, voortvloeiend uit de uitvoering of voorgenomen uitvoering van deze Overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat u hebt uitgegeven aan de Betaalde Services in de maand die onmiddellijk voorafgaat aan de datum van de eerste claim.

11.4 U erkent dat:

(a) Ons vermogen om de Service te verlenen is onderworpen aan de beperkingen die API KEY ons oplegt en dat wij uitsluitend als doorgeefluik fungeren. Onze verantwoordelijkheid is beperkt tot het opslaan en dienovereenkomstig verzenden van berichten.

(b) Sms-berichten worden onversleuteld verzonden en kunnen door derden worden afgeluisterd.

11.5 Wij stemmen er hierbij mee in dat de inhoud van alle SMS-berichten geacht wordt nul waarde te hebben.
12. Duur en beëindiging

12.1 Deze Overeenkomst gaat in op het moment dat u zich registreert om gebruik te maken van de Service en zal voor onbepaalde tijd van kracht blijven tenzij anderszins beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

12.2 Zonder afbreuk te doen aan enig ander recht of rechtsmiddel dat tot haar beschikking staat, kan elke partij deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien:

(a) de andere partij een wezenlijke inbreuk pleegt op een voorwaarde van deze Overeenkomst die onherstelbaar is of (indien een dergelijke inbreuk herstelbaar is) nalaat een dergelijke inbreuk ongedaan te maken binnen 14 dagen nadat zij daartoe schriftelijk is aangemaand;

(b) de andere Partij op zodanige wijze inbreuk maakt op de voorwaarden van deze Overeenkomst dat redelijkerwijs de opvatting gerechtvaardigd is dat haar gedrag niet in overeenstemming is met haar intentie of vermogen om uitvoering te geven aan de voorwaarden van deze Overeenkomst;

(c) de andere partij de betaling van haar schulden opschort of dreigt op te schorten of niet in staat is haar schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden of toegeeft niet in staat te zijn haar schulden te betalen of wordt geacht niet in staat te zijn haar schulden te betalen in de zin van sectie 123 van de Insolvency Act 1986;

(d) de andere partij in onderhandeling treedt met een categorie van haar schuldeisers met het oog op een herschikking van haar schulden, of een voorstel doet of een compromis of regeling aangaat met haar schuldeisers anders dan uitsluitend met het oog op een solvente fusie van die andere partij met een of meer andere vennootschappen of een solvente wederopbouw van die andere partij;

(e) een verzoekschrift wordt ingediend, een kennisgeving wordt gedaan, een besluit wordt genomen of een beschikking wordt gegeven, voor of in verband met de liquidatie van die andere partij, behalve uitsluitend met het oog op een solvente fusie van die andere partij met een of meer andere vennootschappen of de solvente wederopbouw van die andere partij;

f) een verzoek wordt ingediend bij de rechtbank, of een beschikking wordt gegeven, voor de benoeming van een bewindvoerder, of indien kennisgeving van het voornemen tot benoeming van een bewindvoerder wordt gedaan, of indien een bewindvoerder wordt benoemd, over de andere partij;

g) de houder van een in aanmerking komend variabel recht op de activa van die andere partij heeft het recht om een administratief curator aan te stellen of heeft een administratief curator aangesteld;

h) een persoon gerechtigd wordt om een curator te benoemen over de activa van de andere partij of een curator wordt benoemd over de activa van de andere partij;

(i) een schuldeiser of pandgever van de andere partij beslag legt op of bezit neemt van, of een beslaglegging, executie, sequestratie of ander dergelijk proces wordt geïnd of uitgevoerd of voortgezet tegen, alle of een deel van de activa van de andere partij en een dergelijk beslag of proces niet binnen 30 dagen wordt opgeheven;

 

12.3 Bij beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook:

 

(a) worden alle onder deze Overeenkomst verleende licenties onmiddellijk beëindigd en dient u alle gebruik van de Service onmiddellijk te staken;

 

(b) kunnen wij uw Gegevens die in ons bezit zijn vernietigen of anderszins van de hand doen, tenzij wij uiterlijk tien dagen na de effectieve beëindigingsdatum van deze Overeenkomst een schriftelijk verzoek om levering van de Gegevens ontvangen. Indien ontvangen, zullen we vervolgens redelijke commerciële inspanningen leveren om de Gegevens binnen 30 dagen aan u te leveren, op voorwaarde dat u alle vergoedingen en kosten hebt betaald die op het moment van beëindiging nog uitstaan en die voortvloeien uit beëindiging (al dan niet verschuldigd op de datum van beëindiging). U zult ook alle redelijke kosten betalen die wij hebben gemaakt voor het retourneren van de Klantgegevens;

 

(d) de rechten, rechtsmiddelen, verplichtingen of aansprakelijkheden van de partijen die tot de datum van beëindiging zijn opgebouwd, met inbegrip van het recht om schadevergoeding te eisen voor een schending van de Overeenkomst die op of voor de datum van beëindiging bestaat, worden niet beïnvloed of aangetast.

 1. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u onder deze Overeenkomst als wij worden verhinderd of vertraagd bij het uitvoeren van onze verplichtingen onder deze Overeenkomst door handelingen, gebeurtenissen, weglatingen of ongevallen buiten onze redelijke controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stakingen, uitsluitingen of andere arbeidsconflicten (al dan niet waarbij onze medewerkers betrokken zijn), storingen van nutsvoorzieningen, transport- of telecommunicatienetwerken, overmacht, oorlog, oproer, onlusten, kwaadwillige beschadiging, naleving van wetten of overheidsbevelen, -regels, -voorschriften of -richtlijnen, ongelukken, defecten aan fabrieken of machines, brand, overstroming, stormen of het in gebreke blijven van leveranciers of onderaannemers.

 

 1. Conflict

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van het hoofdgedeelte van deze Overeenkomst en andere beleidsregels waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen, prevaleren de bepalingen van het hoofdgedeelte van deze Overeenkomst.

 

 1. Variatie

Geen enkele wijziging van deze overeenkomst is van kracht tenzij deze schriftelijk is en ondertekend door de partijen.

 1. Disclaimer

Geen enkele nalatigheid of vertraging door een partij bij de uitoefening van een recht of rechtsmiddel voorzien in deze Overeenkomst of de wet zal een verklaring van afstand van dit recht of enig ander recht of rechtsmiddel inhouden of de verdere uitoefening van dit recht of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken. . Geen enkele enkele enkele of gedeeltelijke uitoefening van dit recht of rechtsmiddel zal de latere uitoefening van dit of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken.

 

 1. Rechten en rechtsmiddelen

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Overeenkomst, vormen de rechten en rechtsmiddelen die in deze Overeenkomst zijn voorzien een aanvulling op en geen uitsluiting van eventuele rechten of rechtsmiddelen die bij wet zijn voorzien.

 

 1. Scheiding

 

18.1 Indien een bepaling (of een deel van een bepaling) van deze Overeenkomst door een rechtbank of bestuursorgaan met competente jurisdictie ongeldig, onuitvoerbaar of onwettig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

18.2 Indien een ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige bepaling geldig, afdwingbaar of rechtsgeldig zou zijn indien een deel ervan zou zijn geschrapt, zal de bepaling van toepassing zijn met de wijzigingen die nodig zijn om de commerciële intentie van de partijen tot uitdrukking te brengen.

 1. De volledige overeenkomst

 

19.1 Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt en vernietigt alle eerdere overeenkomsten, beloften, toezeggingen, garanties, verklaringen en afspraken tussen hen, hetzij schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp daarvan.

 

19.2 Elke partij erkent dat zij bij het aangaan van deze Overeenkomst niet vertrouwt op en geen beroep kan doen op enige verklaring, toezegging, verzekering of garantie die niet in deze Overeenkomst is opgenomen.

 

19.3 Elke partij stemt ermee in dat zij geen aanspraak kan maken op een onschuldige of nalatige verkeerde voorstelling van zaken op basis van een verklaring in deze Overeenkomst.

 

19.4 Niets in deze clausule beperkt of sluit aansprakelijkheid voor fraude uit.

 1. Overdracht

 

20.1 Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag u geen van uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst toewijzen, overdragen, in rekening brengen, uitbesteden of anderszins behandelen.

 

20.2 Wij kunnen te allen tijde uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst toewijzen, overdragen, in rekening brengen, uitbesteden of anderszins behandelen.

 1. Geen partnerschap of agentschap

Niets in deze Overeenkomst is bedoeld of zal werken om een partnerschap tussen de partijen tot stand te brengen, of om een van de partijen te machtigen als agent voor de ander op te treden en geen van de partijen zal enige bevoegdheid hebben om voor of namens de ander op te treden of hem anderszins op enigerlei wijze te binden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het afleggen van een verklaring of garantie, de aanvaarding van een verplichting of aansprakelijkheid en de uitoefening van een recht of bevoegdheid).

 

 1. Rechten van derden

 

Deze Overeenkomst verleent geen rechten aan personen of partijen (anders dan de partijen bij deze Overeenkomst en, indien van toepassing, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden) onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

 1. Opinie

 

23.1 Kennisgevingen die op grond van deze Overeenkomst moeten worden gedaan, dienen schriftelijk per e-mail of per vooruitbetaalde eersteklas of aangetekende post naar de andere partij op haar adres te worden verzonden.

 

23.2 Een naar behoren geadresseerde kennisgeving die per vooruitbetaalde eersteklas post of aangetekende post is verzonden, wordt geacht te zijn ontvangen op het tijdstip waarop deze in de normale postbezorging zou zijn bezorgd. Een kennisgeving die per e-mail is verzonden, wordt geacht te zijn ontvangen om 9.00 uur op de eerste werkdag nadat deze is verzonden.

 1. Toepasselijk recht

 

Deze Overeenkomst en geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband staan met deze Overeenkomst of het onderwerp of de totstandkoming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Engeland en Wales.

 1. Expertise

 

Elke partij stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve jurisdictie hebben om geschillen of vorderingen voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst of het onderwerp of de totstandkoming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) te beslechten.

Een sms-server huren