Villkor och bestämmelser för användning

ROOTSMS tillhandahåller sin Tjänst (enligt definitionen nedan) till dig enligt villkoren i detta Avtal ("Villkor" eller "Avtal"). Vänligen läs detta Avtal fullständigt och noggrant innan du använder Tjänsten.

Detta avtal gäller mellan dig (någon som vill använda tjänsten) och oss (ROOTSMS som är registrerat i England och Wales).

Genom att registrera dig och/eller använda Tjänsten på något sätt samtycker du till att ha läst, förstått och accepterat detta Avtal och alla andra operativa regler, policyer och förfaranden som det hänvisas till häri, som alla införlivas häri genom denna hänvisning och som alla kan uppdateras från tid till annan enligt vad som anges nedan, med undantag för alla andra villkor och bestämmelser.

Om du accepterar på uppdrag av en organisation, intygar och garanterar du att du har befogenhet att göra det.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra villkoren i detta avtal från tid till annan utan föregående meddelande. Vi kommer dock att meddela eventuella ändringar via kundportalen. Din fortsatta användning av Tjänsten efter sådana ändringar innebär att du godkänner ändringarna.

Om du inte förstår och villkorslöst accepterar att vara bunden av alla villkor i detta avtal, ANVÄND INTE tjänsten.

 1. Tolkning1.1 Definitionerna och tolkningsreglerna i denna punkt gäller för detta Avtal.Aktiva användare: Konton som har använt Tjänsten under de 3 månader som föregår ett specifikt Åtgärdsdatum.

  Behöriga användare: anställda, ombud och oberoende underleverantörer som du har gett tillstånd att använda tjänsten.

  Bankdag: en dag som inte är lördag, söndag eller helgdag i England då de flesta banker i London är öppna.

  Kundportal: den del av webbplatsen där du hanterar ditt konto.

  Konfidentiell information: information som betraktas som konfidentiell i enlighet med artikel 9.

  Kunddata: information som är kopplad till ditt konto och som vi samlar in, lagrar och/eller använder.

  Dokumentation: de användaranvisningar som vi gör tillgängliga och som visar hur man använder Tjänsten.

  Avgifter: de avgifter du måste betala oss för betalda tjänster.

  Inkommande SMS: textmeddelanden som skickas till de virtuella nummer som vi tillhandahåller.

  Normala öppettider: kl. 9.00-18.00 lokal tid i Storbritannien, 365 dagar om året.

  Utgående SMS: textmeddelanden som skickas till mobila enheter via oss.

  Avgiftsbelagd tjänst: delar av tjänsten är avgiftsbelagda nu eller kan bli det i framtiden.

  Betalningsprocessor: tredjepartsföretag som utsetts av oss för att behandla betalningar.

  Servicekredit: det saldo som tilldelats ditt konto och från vilket vi drar av avgifter.

  Tjänst: någon av våra plattformar, program, funktioner, rapporter, instruktioner, exempelkod, hjälpfiler, teknisk dokumentation, portaler, teknisk support, tillägg, uppgraderingar, uppdateringar, SDK, API eller programvara som tillhandahålls via www.ROOTSMS.com eller andra underdomäner *.ROOTSMS.com.

  Policy för supporttjänster: vår policy för att tillhandahålla support i samband med tjänsten.

  Virtuellt nummer: ett telefonnummer utan direkt anknytning till en telefonlinje som vidarebefordrar inkommande meddelanden till vår plattform.

  1.2 Rubrikerna i klausulerna, schemat och styckena ska inte påverka tolkningen av detta Avtal.

  1.3 En person inkluderar en individ, en juridisk person eller en icke-inkorporerad organisation (oavsett om den har separat juridisk personlighet eller inte) och dess juridiska och personliga representanter, efterträdare eller tillåtna uppdragsgivare.

  1.4 En hänvisning till ett företag omfattar alla bolag, firmor eller andra juridiska personer, oavsett var de är registrerade eller bildade.

  1.5 Om inte annat framgår av sammanhanget ska ord i singular inkludera plural och vice versa.

  1.6 Om inte annat framgår av sammanhanget ska en hänvisning till ett kön innefatta en hänvisning till alla kön.

  1.7 En hänvisning till en stadga eller lagbestämmelse är en hänvisning till den stadga eller lagbestämmelse som gäller det datum du registrerar dig för Tjänsten och ska inkludera all underordnad lagstiftning som gjorts under den stadgan eller lagbestämmelsen.

  1.8 Hänvisningar till paragrafer, bilagor och stycken avser paragrafer, bilagor och stycken i detta Avtal.
  2. Tjänster

 

2.1 Vi kommer att tillhandahålla Tjänsten till dig i enlighet med villkoren i detta Avtal.

 

(a) När det gäller utgående SMS är Tjänsten begränsad till att skicka dina textmeddelanden till vårt API för leverans till mobilanvändare och sedan förse dig med eventuella metadata som API:et returnerar till oss när det gäller dessa meddelanden.

 

(b) När det gäller inkommande SMS är Tjänsten begränsad till att göra textmeddelanden tillgängliga för dig som skickas av mobilanvändare till virtuella nummer som tillhandahålls av API KEY.

 

2.2 Vi kommer att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att göra Tjänsten tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, med undantag för schemalagt underhåll som utförs mellan 21:00 och 05:00 Londontid och oplanerat underhåll (förutsatt att vi har vidtagit rimliga åtgärder för att undvika det).

 

2.3 Vi tillhandahåller dig våra standardiserade supporttjänster utan extra kostnad i enlighet med vår policy för standardiserade supporttjänster. Du kan köpa utökade supporttjänster separat.

 

2.4 Vi kan ändra tjänsten på något sätt när som helst och av vilken anledning som helst, inklusive att avbryta olika funktioner.

 1. Kunddata

 

3.1 Du innehar alla rättigheter, äganderätt och intresse i all Kunddata och är ensam ansvarig för dess laglighet, tillförlitlighet, integritet, noggrannhet och kvalitet.

 

3.2 Om kunddata förloras eller skadas ska din enda och exklusiva gottgörelse vara att vi använder kommersiellt rimliga ansträngningar för att återställa den från den senaste säkerhetskopian av sådan kunddata. Vi ska inte hållas ansvariga för förlust, förstörelse, ändring eller utlämnande av kunddata som orsakats av en tredje part.

 

3.3 Vi kommer att följa vår interna integritetspolicy som representeras av vårt integritetsmeddelande.

 

3.4 I tillämpliga fall måste du säkerställa att du har rätt att överföra Kunddata till oss så att vi lagligen kan använda, behandla och överföra dem i enlighet med detta Avtal för din räkning.

 

3.5 I tillämpliga fall måste du se till att relevanta tredje parter har informerats och har gett sitt samtycke till sådan användning, behandling och överföring enligt kraven i all tillämplig dataskyddslagstiftning.

 

3.6 Vi kommer endast att behandla kunddata i enlighet med villkoren i detta avtal och eventuella juridiska instruktioner som du rimligen kan ge från tid till annan.

 

3.7 Varje part ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder mot obehörig eller olaglig behandling av kunduppgifter eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada.

 1. Tredjepartsleverantörer

 

4.1 Vi gör inga utfästelser, garantier eller åtaganden och ska inte ha något ansvar eller någon skyldighet överhuvudtaget när det gäller innehåll eller användning av, eller korrespondens med, tredje parts tjänsteleverantörer, eller någon transaktion som ingåtts och något avtal som ingåtts av dig med någon sådan tredje part.

 

4.2 Alla avtal som ingås och alla transaktioner som utförs via en tredje parts webbplats är mellan dig och den berörda tredje parten och inte oss.

 

4.3 Vi rekommenderar att du läser villkoren och integritetspolicyn för den tredje partens webbplats innan du använder den berörda tredje partens webbplats.

 

4.4 Vi varken godkänner eller stödjer någon tredje parts webbplats eller innehållet på någon tredje parts webbplats, även om det görs tillgängligt via Tjänsten.

 

 1. Våra skyldigheter5.1 Vi åtar oss att Tjänsten i allt väsentligt ska fungera i enlighet med Dokumentationen och med rimlig skicklighet och omsorg. Detta gäller inte i den utsträckning som bristande efterlevnad orsakas av användning av Tjänsten i strid med våra instruktioner och policyer. Om Tjänsten inte överensstämmer med ovanstående åtagande kommer vi, på vår bekostnad, att använda alla rimliga kommersiella ansträngningar för att korrigera sådan bristande överensstämmelse omedelbart, eller förse dig med ett alternativt sätt att uppnå önskad prestanda. Sådan korrigering eller ersättning ska vara din enda och exklusiva gottgörelse för brott mot vårt åtagande i denna klausul.

Oaktat det föregående, vi:

(a) garanterar inte att din användning av tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri, eller att tjänsten kommer att uppfylla dina krav;

(b) frånsäga sig alla uttryckliga och underförstådda garantier för riktigheten, fullständigheten, icke-intrång, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål för Tjänsten i allmänhet och allt innehåll eller alla tjänster som ingår däri, och alla uttryckliga och underförstådda garantier för att driften av Tjänsten i allmänhet och allt innehåll eller alla tjänster som ingår däri kommer att vara oavbruten eller felfri.

(c) är inte ansvariga för förseningar, utebliven leverans eller annan förlust eller skada till följd av överföring av data via kommunikationsnät och -anläggningar, inklusive Internet, och du är medveten om att tjänsten och dokumentationen kan vara föremål för begränsningar, förseningar och andra problem som är inneboende i användningen av sådana kommunikationsanläggningar.

(d) skall inte hållas ansvarig för någon felaktighet, något fel eller någon försummelse, eller någon förlust, skada eller skada som helt eller delvis orsakats av fel, försening eller avbrott i Tjänsten i allmänhet eller någon aspekt som är hänförlig till detta.

(e) övervaka flödet av SMS som skickas av varje API KEY och blockera sändningen om vi, enligt vår analys, upptäcker ett missbruk. En mänsklig medlem av vårt team kommer att vara den enda domaren av detta beslut.

(f) indirekt är vi enligt lag skyldiga att koppla en kontakt till en API KEY, vi förbehåller oss därför rätten att, utan föregående meddelande, blockera en API KEY om en kontakt inte är kopplad till API KEY.

 

 

 1. Dina skyldigheter

 

6.1 Med förbehåll för de begränsningar som anges i detta Avtal samtycker du till att använda Tjänsten endast för din interna affärsverksamhet och vi förbehåller oss rätten att, utan ansvar eller påverkan på våra andra rättigheter, inaktivera din åtkomst i händelse av brott mot detta Avtal. De beviljade rättigheterna beviljas endast dig och ska inte anses vara beviljade till något dotterbolag eller holdingbolag.

 

6.2 Du är ansvarig för:

(a) Följa villkoren i detta Avtal, inklusive villkoren i vår Policy för godtagbar användning.

 

(b) Alla aktiviteter som sker i samband med ditt konto, inklusive riktigheten, fullständigheten och aktualiteten i allt innehåll som överförs.

 

(c) Hantera dina kontouppgifter (dvs. inloggningslösenord, API-nycklar etc.) med försiktighet. Du måste omedelbart meddela oss om du har anledning att tro att det har förekommit eller sannolikt kommer att förekomma någon obehörig eller obehörig användning av ditt konto.

 

(d) förse oss med allt nödvändigt samarbete i samband med detta Avtal och all nödvändig tillgång till information som vi kan behöva för att verkställa detta Avtal.

 

(e) Följa alla tillämpliga lagar och förordningar med avseende på dina aktiviteter enligt detta Avtal.

 

(f) Fullgöra alla dina skyldigheter i rätt tid och på ett effektivt sätt. I händelse av förseningar i tillhandahållandet av sådan hjälp kan vi justera alla överenskomna tidsplaner eller leveransscheman efter vad som är rimligt nödvändigt.

 

(g) Säkerställa att varje Auktoriserad Användare använder Tjänsten i enlighet med villkoren i detta Avtal och ska ansvara för varje överträdelse av den Auktoriserade Användaren av detta Avtal.

 

(h) Erhålla och upprätthålla alla licenser, samtycken och tillstånd som krävs för att vi, våra underleverantörer och agenter ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt detta avtal.

 

(i) Se till att ditt nätverk och dina system överensstämmer med de relevanta specifikationer som vi kan tillhandahålla från tid till annan.

 

(j) Anskaffande och underhåll av nätverksanslutningar och telekommunikationslänkar från dina system till våra datacenter samt alla problem, villkor, förseningar, leveransfel och andra förluster eller skador som uppstår på grund av eller i samband med dina nätverksanslutningar eller telekommunikationslänkar eller som orsakas av Internet.

(k) Att inte använda tjänsten på ett missbrukande eller oproportionerligt sätt; denna tjänst måste användas som en god far till familjen, inom rimliga gränser.

 

(l) Inte använda denna tjänst för att skicka SMS via kränkande utskick eller upprepade handlingar till samma nummer eller till olika nummer.

 

6.3 Du ska vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till eller användning av Tjänsten och, i händelse av sådan obehörig åtkomst eller användning, ska du omedelbart meddela oss.

6.4 Du får inte överskrida gränsen för ett SMS per sekund, om gränsen överskrids kommer ditt SMS inte att skickas. Om gränsen överskrids kommer ett fel att returneras i API:et som svar.

 1. Avgifter och betalning

 

(a) Vårt tillhandahållande av avgiftsbelagda tjänster sker i enlighet med de priser som anges på vår webbplats eller på annat sätt som överenskommits skriftligen.

 

(b) Betaltjänster tillhandahålls på obegränsad prenumerations- eller förbetalningsbasis och du måste köpa en prenumeration eller tjänstekredit före faktisk användning, i den valuta som anges av oss, utan någon rätt till ersättning, avdrag eller motkrav.

 

(c) Oanvända servicekrediter (minus tillhörande transaktionsavgifter) kan återbetalas på begäran inom 14 dagar efter köpet via motsvarande betalningsmetod som den köptes från.

 

(d) Oanvända servicekrediter på konton som utför handlingar som är förbjudna enligt vår policy för acceptabel användning kommer inte att återbetalas.

 

(e) Outnyttjad servicekredit förfaller efter 365 dagar från inköpsdatumet.

 

(f) Vi garanterar leverans av utgående SMS förutsatt att destinationsnumret/handenheten (i) stöds av vårt nätverk (ii) inte blockeras av någon nätverksoperatör (iii) är påslagen (iv) har tillräckligt med minne (v) inte använder en SMS-blockerare och (vi) inte flyttas bort från sitt hemnätverk. Du kan begära dessa återbetalningar inom 72 timmar och vi kommer att tillhandahålla dem till dig med hjälp av servicekreditnotor som tillämpas på ditt konto. För att undvika missförstånd debiteras utgående SMS-meddelanden på grundval av meddelandet och inte leveransen.

 

(g) Betalningar som görs via betalningsbehandlare omfattas av deras villkor och integritetspolicyer utöver våra. Vi ansvarar inte för eventuella fel som de kan göra.

 

(h) Du kan välja att automatiskt köpa servicekredit när ditt saldo faller under en miniminivå som du definierar. Om du använder den här funktionen godkänner du att köp görs för din räkning. Se till att din faktureringsinformation är uppdaterad, fullständig och korrekt för att säkerställa att sådana inköp kan göras.

 

(i) En gratis provperiod eller kampanj som ger tillgång till en betaltjänst får endast användas inom den angivna perioden.

 

(j) Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser från tid till annan. Vi kommer endast att skicka ett e-postmeddelande om din användning under de senaste tre månaderna indikerar att du kommer att påverkas av sådana ändringar. Din fortsatta användning av Tjänsten efter en prisändring utgör ditt samtycke till att betala det ändrade beloppet.

 

(k) Alla priser är exklusive mervärdesskatt eller skatt som ingår enligt webbsidan, som vi kommer att lägga till enligt gällande skattesatser.

 1. Äganderätt

 

8.1 Du bekräftar och samtycker till att vi och/eller våra licensgivare äger alla immateriella rättigheter i Tjänsten. Förutom vad som uttryckligen anges häri, ger detta Avtal dig inga rättigheter i, under eller i kraft av något patent, upphovsrätt, databasrättighet, affärshemlighet, handelsnamn, varumärke (vare sig registrerat eller oregistrerat), eller någon annan rättighet eller licens i eller till Tjänsten.

 

8.2 Vi bekräftar att vi har alla sådana rättigheter i förhållande till Tjänsten som är nödvändiga för att bevilja alla de rättigheter som vi avser att bevilja enligt och i enlighet med villkoren i detta Avtal.

 1. Konfidentialitet

 

9.1 Varje Part kan ha tillgång till den andra Partens Konfidentiella Information för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal. En Parts Konfidentiella Information skall inte anses innefatta information som:

 

 1. (a) är eller blir allmänt känd på annat sätt än genom en handling eller underlåtenhet av den mottagande parten;

 

 1. b) var i den andra partens lagliga besittning före offentliggörandet;

 

(c) lagligen lämnas ut till den mottagande parten av en tredje part utan begränsning av utlämnandet; eller

 

 1. (d) är oberoende utvecklad av den mottagande parten, varvid sådan oberoende utveckling skall styrkas med skriftlig bevisning.

 

9.2 Varje part ska hålla den andra partens konfidentiella information konfidentiell och ska inte göra den andra partens konfidentiella information tillgänglig för tredje part eller använda den andra partens konfidentiella information för något annat ändamål än genomförandet av detta avtal.

 

9.3 Vardera parten ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att den andra partens konfidentiella information som den har tillgång till inte avslöjas eller distribueras av dess anställda eller ombud i strid med villkoren i detta avtal.

 

9.4 En part får lämna ut konfidentiell information i den utsträckning som sådan konfidentiell information ska lämnas ut enligt lag, av en statlig eller annan tillsynsmyndighet eller av en domstol eller annan behörig myndighet.

 

9.5 Ingen av parterna ska hållas ansvarig för förlust, förstörelse, ändring eller avslöjande av konfidentiell information som orsakats av en tredje part.

 

9.6 Du bekräftar att information om Tjänsten och resultaten av eventuella prestandatester av Tjänsten utgör vår Konfidentiella Information.

 

9.7 Du ger oss rätt att använda och visa ditt namn, din logotyp och annan icke-konfidentiell information på vår webbplats och i annat marknadsföringsmaterial. All sådan användning måste överensstämma med dina tillämpliga riktlinjer för användning.

 

9.8 Ovanstående bestämmelser i denna punkt skall fortsätta att gälla vid uppsägning av detta Avtal, oavsett följden därav.

 1. Kompensation

 

10.1 Du ska försvara, ersätta och hålla oss (och våra dotterbolag, agenter, entreprenörer och underleverantörer) skadeslösa från och mot alla krav, åtgärder, förfaranden, förluster, skador, utgifter och kostnader (inklusive, utan begränsning, rimliga juridiska avgifter och kostnader) som uppstår på grund av eller i samband med din användning av Tjänsten, förutsatt att:

 

(a) ni underrättas så snart som möjligt om sådant krav;

 

(b) vi samarbetar med er i rimlig utsträckning för att försvara och reglera ett sådant krav, på er bekostnad;

 

(c) ni har exklusiv behörighet att försvara eller reglera anspråket.

 

10.2 Vi kommer att försvara dig, dina tjänstemän, direktörer, anställda, dotterbolag och tjänsteleverantörer mot alla påståenden om att Tjänsten gör intrång i patent, upphovsrätt, varumärke, databasrättigheter eller rätt till privatliv i Storbritannien och ersätta dig för alla belopp som tilldelas dig. i beslut eller förlikning av sådana anspråk, förutsatt att:

 

(a) vi omedelbart underrättas om ett sådant krav;

 

(b) ni på vår bekostnad ger oss rimlig hjälp med att försvara och reglera ett sådant krav;

 

(c) vi har exklusiv behörighet att försvara eller reglera anspråket.

 

10.3 När vi försvarar eller reglerar ett krav kan vi ge dig rätt att fortsätta använda Tjänsten, att ersätta eller modifiera Tjänsten så att den inte gör intrång eller, om sådana åtgärder inte är rimligt tillgängliga, att säga upp detta Avtal med 2 Arbetsdagars varsel utan ytterligare ansvar eller skyldighet att betala dig något skadestånd eller andra extra kostnader.

 

10.4 Under inga omständigheter kommer vi, våra anställda, agenter eller underleverantörer att vara ansvariga gentemot dig i den utsträckning som den påstådda överträdelsen är baserad på:

 

(a) en modifiering av Tjänsten av en annan person än oss; eller

 

(b) din användning av Tjänsten på ett sätt som strider mot eventuella instruktioner som du fått av oss; eller

 

(c) din användning av Tjänsten efter att vi eller någon behörig myndighet har meddelat dig om det påstådda eller faktiska intrånget; eller

 

(d) din användning av Tjänsten på ett sätt som strider mot Policyn för acceptabel användning;

 

10.5 Ovanstående klausuler anger dina enda och exklusiva rättigheter och rättsmedel samt våra skyldigheter och ansvar (inklusive våra anställdas, ombuds och underleverantörers skyldigheter) för intrång i patent, upphovsrätt, varumärken, databasrättigheter eller sekretessrättigheter.

 

 1. Ansvarsbegränsning11.1 Med undantag för vad som uttryckligen och specifikt anges i detta Avtal:(a) du tar fullt ansvar för alla resultat som erhålls från din användning av Tjänsten och för alla slutsatser som dras av sådan användning. Vi ansvarar inte för skador som orsakas av fel eller försummelser i information, instruktioner eller skript som tillhandahålls av dig i samband med Tjänsten, eller för åtgärder som vidtas av oss på din begäran;

  (b) alla garantier, utfästelser, villkor och andra bestämmelser av något slag som är underförstådda enligt lag eller sedvanerätt är, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, undantagna från detta avtal;

  (c) Tjänsten tillhandahålls till dig "i befintligt skick".

(d) vi är inte ansvariga för SMS som skickas ofrivilligt utan eller med sändningstester

(e) ROOTSMS-tjänsten frånsäger sig allt ansvar för SMS som skickas via API KEY från eller utanför webbplatsen *.rootsms.com, det skickade innehållet eller syftet med innehållet eller innehållets natur eller någon annan del av innehållet i det skickade SMS är det enda ansvaret för den kontakt som är länkad till API KEY.

(f) Om ingen kontakt är kopplad till en API-nyckel, kommer den person som ansvarar för API-nyckeln automatiskt att vara den grundläggande kontakt som skapade det allmänna kontot.

11.2 Ingenting i detta avtal utesluter vårt ansvar:

(a) för dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet; eller

(b) för bedrägeri eller bedrägligt vilseledande.

11.3 Om inte annat följer av artiklarna 11.1 och 11.2:

(a) Vi ska inte hållas ansvariga vare sig för skadestånd (inklusive försumlighet eller brott mot lagstadgad skyldighet), avtal, felaktig framställning, restitution eller annat för någon förlust av vinst, förlust av verksamhet, uttömning av goodwill och/eller liknande förluster eller förluster eller korruption av data eller information, eller ren ekonomisk förlust, eller för någon speciell, indirekt eller följdförlust, kostnader, skador, avgifter eller utgifter som uppstår till följd av detta avtal;

(b) Vårt totala ansvar i avtal (inklusive ersättningen i punkt 10.2), skadestånd (inklusive försumlighet eller brott mot lagstadgad skyldighet), felaktig framställning, restitution eller på annat sätt, som härrör från utförandet eller det planerade utförandet av detta Avtal ska begränsas till det belopp du har använt för Betaltjänsterna under månaden omedelbart före dagen för det första anspråket.

11.4 Du bekräftar att:

(a) Vår förmåga att tillhandahålla Tjänsten är föremål för de begränsningar som API KEY ålägger oss och att vi endast agerar som en förmedlare. Vårt ansvar är begränsat till att lagra meddelanden och överföra dem i enlighet därmed.

(b) Textmeddelanden överförs okrypterat och kan avlyssnas av tredje part.

11.5 Vi samtycker härmed till att innehållet i alla SMS ska anses ha noll värde.
12. Varaktighet och uppsägning

12.1 Detta Avtal ska börja gälla när du registrerar dig för att använda Tjänsten och ska fortsätta på obestämd tid om det inte sägs upp i enlighet med villkoren i detta Avtal.

12.2 Utan att det påverkar någon annan rättighet eller gottgörelse som är tillgänglig för parten, får endera parten säga upp detta avtal med omedelbar verkan om:

(a) den andra parten begår ett väsentligt brott mot något villkor i detta avtal som inte kan avhjälpas eller (om sådant brott kan avhjälpas) underlåter att avhjälpa sådant brott inom 14 dagar efter att ha underrättats skriftligen om att göra det;

(b) den andra parten bryter mot något av villkoren i detta avtal på ett sätt som rimligen motiverar uppfattningen att dess beteende är oförenligt med dess avsikt eller förmåga att ge verkan åt villkoren i detta avtal;

c) den andra parten ställer in eller hotar att ställa in betalningen av sina skulder eller är oförmögen att betala sina skulder när de förfaller till betalning eller medger sin oförmåga att betala sina skulder eller anses vara oförmögen att betala sina skulder enligt avsnitt 123 i Insolvency Act 1986 (1986 års insolvenslag);

(d) den andra parten inleder förhandlingar med någon grupp av sina fordringsägare i syfte att omfördela sina skulder, eller lägger fram ett förslag eller ingår en kompromiss eller ett avtal med sina fordringsägare annat än i det enda syftet att genomföra en solvent sammanslagning av den andra parten med ett eller flera andra företag eller en solvent rekonstruktion av den andra parten;

(e) en ansökan lämnas in, ett meddelande ges, en resolution antas eller ett beslut fattas, för eller i samband med avvecklingen av den andra parten, utom för det enda syftet med en solvent sammanslagningsplan av den andra parten med ett eller flera andra företag eller en solvent rekonstruktion av den andra parten;

f) en ansökan görs till domstolen, eller ett beslut fattas, om att utse en administratör, eller om meddelande om avsikten att utse en administratör lämnas, eller om en administratör utses, över den andra parten;

g) innehavaren av en kvalificerad företagsinteckning i den andra partens tillgångar har rätt att utse eller har utsett en administrativ förvaltare;

h) en person får rätt att utse en konkursförvaltare för den andra partens tillgångar eller en konkursförvaltare utses för den andra partens tillgångar;

(i) en borgenär eller panthavare till den andra parten beslagtar eller tar i besittning, eller en utmätning, exekutiv åtgärd, kvarstad eller annan sådan åtgärd tas ut eller verkställs eller fortsätter mot, alla eller någon del av den andra partens tillgångar och beslaget eller åtgärden inte fullgörs inom 30 dagar;

 

12.3 Vid uppsägning av detta avtal av någon som helst anledning:

 

(a) ska alla licenser som beviljas enligt detta Avtal omedelbart upphöra att gälla och du ska omedelbart upphöra med all användning av Tjänsten;

 

(b) kan vi förstöra eller på annat sätt avyttra dina Data i vår ägo om vi inte, senast tio dagar efter den dag då detta Avtal upphör att gälla, mottar en skriftlig begäran om leverans av Data. Om vi mottar en sådan begäran kommer vi att vidta rimliga kommersiella åtgärder för att tillhandahålla uppgifterna till dig inom 30 dagar, förutsatt att du har betalat alla avgifter och kostnader som är utestående vid uppsägningen och som uppstår till följd av uppsägningen (oavsett om de är förfallna till betalning vid tidpunkten för uppsägningen eller inte). Du ska också betala alla rimliga kostnader som vi ådragit oss för att returnera kunddata;

 

(d) Parternas rättigheter, rättsmedel, skyldigheter eller ansvar som uppkommit fram till dagen för uppsägningen, inklusive rätten att kräva skadestånd för brott mot avtalet som begåtts på eller före dagen för uppsägningen, ska inte påverkas eller försämras.

 1. Force majeure

Vi ska inte ha något ansvar gentemot dig enligt detta avtal om vi hindras eller försenas från att fullgöra våra skyldigheter enligt detta avtal genom handlingar, händelser, försummelser eller olyckor utanför vår rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning, strejker, lockouter eller andra arbetskonflikter (oavsett om vår personal är inblandad eller inte), fel i försörjnings-, transport- eller telekommunikationsnät, force majeure, krig, upplopp, inre oroligheter, skadegörelse, efterlevnad av lag eller myndighetsbeslut, regel, förordning eller direktiv, olycka, fel på anläggning eller maskiner, brand, översvämning, storm eller fel hos leverantörer eller underleverantörer.

 

 1. Konflikt

I händelse av inkonsekvens mellan någon av bestämmelserna i huvuddelen av detta avtal och andra riktlinjer som det hänvisas till i detta avtal, ska bestämmelserna i huvuddelen av detta avtal ha företräde.

 

 1. Variation

Ingen ändring av detta avtal skall vara giltig om den inte är skriftlig och undertecknad av parterna.

 1. Friskrivningsklausul

Ingen underlåtenhet eller försening av någon part i utövandet av någon rättighet eller rättsmedel som föreskrivs i detta avtal eller i lag ska utgöra ett avstående från sådan rättighet eller någon annan rättighet eller rättsmedel eller förhindra eller begränsa något ytterligare utövande av sådan rättighet eller någon annan rättighet eller rättsmedel. Inget enstaka eller partiellt utövande av denna rättighet eller rättsmedel skall förhindra eller begränsa senare utövande av denna eller någon annan rättighet eller rättsmedel.

 

 1. Rättigheter och rättsmedel

Om inte annat uttryckligen anges i detta avtal, gäller de rättigheter och rättsmedel som anges i detta avtal utöver och inte uteslutande de rättigheter och rättsmedel som anges i lag.

 

 1. Separering

 

18.1 Om någon bestämmelse (eller del av en bestämmelse) i detta Avtal av en domstol eller ett administrativt organ med behörig jurisdiktion anses vara ogiltig, icke verkställbar eller olaglig, ska de återstående bestämmelserna förbli i full kraft och effekt.

 

18.2 Om en ogiltig, icke verkställbar eller olaglig bestämmelse skulle vara giltig, verkställbar eller laglig om någon del av den togs bort, ska bestämmelsen gälla med sådana ändringar som är nödvändiga för att ge verkan åt parternas kommersiella avsikter.

 1. Hela avtalet

 

19.1 Detta Avtal utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter och upphäver alla tidigare avtal, löften, försäkringar, garantier, utfästelser och överenskommelser mellan dem, oavsett om de är skriftliga eller muntliga, med avseende på dess ämne.

 

19.2 Vardera parten bekräftar att den genom att ingå detta avtal inte förlitar sig på och inte ska ha någon regressrätt avseende något uttalande, representation, försäkran eller garanti som inte anges i detta avtal.

 

19.3 Varje part samtycker till att den inte ska ha något anspråk på oskyldig eller försumlig felaktig framställning baserat på något uttalande i detta avtal.

 

19.4 Inget i denna punkt begränsar eller utesluter ansvar för bedrägeri.

 1. Överföring

 

20.1 Du får inte, utan vårt föregående skriftliga medgivande, tilldela, överföra, belasta, lägga ut på underleverantör eller på annat sätt hantera någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal.

 

20.2 Vi kan när som helst tilldela, överföra, belasta, underleverantör eller på annat sätt hantera alla eller några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal.

 1. Inget partnerskap eller agentur

Ingenting i detta avtal är avsett eller skall fungera för att skapa ett partnerskap mellan parterna, eller för att bemyndiga någon av parterna att agera som ombud för den andra och ingen av parterna skall ha någon befogenhet att agera för eller på uppdrag av eller på annat sätt binda den andra på något sätt (inklusive, utan begränsning, att göra någon utfästelse eller garanti, att anta någon skyldighet eller ansvar och att utöva någon rättighet eller befogenhet).

 

 1. Tredje parts rättigheter

 

Detta avtal ger inte någon person eller part (förutom parterna i detta avtal och, i tillämpliga fall, deras efterträdare och tillåtna överlåtare) några rättigheter enligt Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

 1. Yttrande

 

23.1 Alla meddelanden som ska lämnas enligt detta Avtal ska vara skriftliga och skickas via e-post eller med förbetalt förstaklass- eller rekommenderat brev till den andra parten på dess adress.

 

23.2 Ett korrekt adresserat meddelande som skickas med förbetalt förstaklass- eller rekommenderat brev ska anses ha mottagits vid den tidpunkt då det skulle ha levererats med vanlig postgång. Ett meddelande som skickas med e-post ska anses ha mottagits kl. 9.00 den första arbetsdagen efter det att det skickades.

 1. Tillämplig lag

 

Detta Avtal och alla tvister eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med det eller dess innehåll eller utformning (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales.

 1. Expertis

 

Vardera parten samtycker oåterkalleligen till att domstolarna i England och Wales ska ha exklusiv behörighet att avgöra alla tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med detta avtal eller dess föremål eller utformning (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk).

Hyr en SMS-server